To γαλλικό NPA: «Οι πόλεμοί τους, οι νεκροί μας: η ιμπ εριαλιστική βαρβαρότητα γεννάει τη βαρβαρότητα τη ς τρομοκρατίας»

αναδημοσίευση από Leurs guerres, nos morts: la barbarie impérialiste engendre celle du terrorisme

Δημοσιεύουμε το πρώτο δελτίο τύπου που εξέδωσε το γαλλικό NPA μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι. Στους νεκρούς, που αυξάνονται διαρκώς, έρχεται να προστεθεί η επιβολή κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, με δυνατότητα απαγόρευσης των συγκεντρώσεων και λογοκρισίας του τύπου. Στις τραγικές και επικίνδυνες αυτές στιγμές έχει ιδιαίτερη σημασία να ακουστεί η φωνή της γαλλικής Αριστεράς, πάνω από τις κραυγές μίσους και τις πολεμικές ιαχές. Το σύνθημα στη φωτό: "Οι πόλεμοι σας, οι νεκροί μας"

Οι ανα­τρι­χια­στι­κές επι­θέ­σεις στο Πα­ρί­σι το από­γευ­μα της Πα­ρα­σκευ­ής, με πε­ρισ­σό­τε­ρους από 120 νε­κρούς και δε­κά­δες τραυ­μα­τί­ες, αυτή η τυφλή βία, προ­κα­λούν την οργή και τον απο­τρο­πια­σμό. Το NPA συμ­με­ρί­ζε­ται αυτή την αντί­δρα­ση και εκ­φρά­ζει την αλ­λη­λεγ­γύη του στα θύ­μα­τα και τους οι­κεί­ους τους. Αυτή η τρα­γω­δία είναι ιδιαί­τε­ρα εξορ­γι­στι­κή, γιατί χτύ­πη­σε αθώα θύ­μα­τα, γιατί οι πο­λύ­νε­κρες επι­θέ­σεις στό­χευαν τον άμαχο πλη­θυ­σμό.

Αυτή η ελε­ει­νή βαρ­βα­ρό­τη­τα μέσα στο Πα­ρί­σι έρ­χε­ται ως συ­νέ­χεια της επί­σης τυ­φλής και ακόμη πε­ρισ­σό­τε­ρο δο­λο­φο­νι­κής βίας των βομ­βαρ­δι­σμών της γαλ­λι­κής αε­ρο­πο­ρί­ας στη Συρία, με από­φα­ση του Ολάντ και της κυ­βέρ­νη­σής του.

Οι βομ­βαρ­δι­σμοί αυτοί που υπο­τί­θε­ται ότι στο­χεύ­ουν το Ισλα­μι­κό Κρά­τος, τους τζι­χα­ντι­στές τρο­μο­κρά­τες, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, και με την πα­ρέμ­βα­ση των ρω­σι­κών βομ­βαρ­δι­σμών, προ­στα­τεύ­ουν το κα­θε­στώς του κύ­ριου υπαί­τιου για το μαρ­τύ­ριο του λαού της Συ­ρί­ας, του δι­κτά­το­ρα Άσαντ.

Κι εκεί επί­σης οι άμα­χοι είναι τα πρώτα θύ­μα­τα, κα­τα­δι­κα­σμέ­να να ζουν μέσα στον τρόμο ή να φύ­γουν με κίν­δυ­νο της ζωής τους.

Η ιμπε­ρια­λι­στι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα και η ισλα­μι­στι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα θρέ­φουν η μία την άλλη. Κι αυτό για τον έλεγ­χο των πε­τρε­λαϊ­κών απο­θε­μά­των.

Στην αξιο­λύ­πη­τη δή­λω­σή του, ο Ολάντ κα­τέρ­ρευ­σε σε ζω­ντα­νή με­τά­δο­ση και ψέλ­λι­σε κάτι λε­ξού­λες για τη Δη­μο­κρα­τία. Αυτός που παί­ζει με τους ετσι­θέ­λι­κους πο­λέ­μους, αυτός που φέρει την απε­ριό­ρι­στη ευ­θύ­νη για τη νέα αυτή τρα­γω­δία, ο ίδιος ζη­τά­ει «εμπι­στο­σύ­νη». Κή­ρυ­ξε κα­τά­στα­ση εκτά­κτου ανά­γκης σε ολό­κλη­ρη την επι­κρά­τεια, εκτι­μώ­ντας ότι η απά­ντη­ση θα πρέ­πει να είναι η κα­τα­πά­τη­ση των θε­με­λιω­δών δι­καιω­μά­των. Στη­ρί­χτη­κε αμέ­σως από τον Σαρ­κο­ζί. Οι αρχές μπο­ρούν πλέον να απα­γο­ρεύ­ουν συ­γκε­ντρώ­σεις και να λο­γο­κρί­νουν τον τύπο.

Για μια ακόμη φορά, οι κύ­ριοι υπεύ­θυ­νοι για αυτή την έκρη­ξη βάρ­βα­ρης βίας κα­λούν σε εθνι­κή ενό­τη­τα. Επι­χει­ρούν να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν την τρα­γι­κή αυτή κα­τά­στα­ση προς όφε­λός τους για πνί­ξουν τον απο­τρο­πια­σμό και την οργή. Για το σκοπό αυτό έχουν έτοι­μο ένα μαύρο πρό­βα­το: τους μου­σουλ­μά­νους. Αρ­νού­μα­στε κάθε εθνι­κή ενό­τη­τα με τους υπεύ­θυ­νους για τους πο­λέ­μους, με την αστι­κή τάξη, με τον Ολάντ, τον Σαρ­κο­ζί και τη Λε Πεν. Απο­κη­ρύσ­σου­με τον ρα­τσι­σμό που πα­ρά­γει το Κρά­τος στο όνομα των δήθεν « αξιών της δη­μο­κρα­τί­ας », τη στιγ­μή που, με το προ­κά­λυμ­μα του αγώνα ενά­ντια στην τρο­μο­κρα­τία, τα δη­μο­κρα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα είναι αυτά που απει­λού­νται. Απαι­τού­με την άρση της κα­τά­στα­σης εκτά­κτου ανά­γκης.

Η μόνη απά­ντη­ση στους πο­λέ­μους και στην τρο­μο­κρα­τία είναι η ενό­τη­τα των λαών και των ερ­γα­ζο­μέ­νων, πέρα από την κα­τα­γω­γή, το χρώμα του δέρ­μα­τος, τη θρη­σκεία, πέρα από σύ­νο­ρα, για να αγω­νι­στού­με όλοι μαζί ενά­ντια σε αυ­τούς που θέ­λουν να μας σιω­πή­σουν και να μας υπο­τά­ξουν, για να τε­λειώ­νου­με με το κα­πι­τα­λι­στι­κό σύ­στη­μα που γεννά τη βαρ­βα­ρό­τη­τα.

Για να βά­λου­με τέλος στην τρο­μο­κρα­τία πρέ­πει να βά­λου­με τέλος στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πο­λέ­μους, που απο­σκο­πούν στη συ­νε­χι­ζό­με­νη λε­η­λα­σία του πλού­του των λαών υπό την κυ­ριαρ­χία των πο­λυ­ε­θνι­κών, να επι­βά­λου­με την επι­στρο­φή των γαλ­λι­κών στρα­τευ­μά­των από όλες τις χώρες στις οποί­ες έχουν ανα­πτυ­χθεί, και ιδιαί­τε­ρα από τη Συρία, το Ιράκ, την Αφρι­κή.

Μο­ντρέιγ, 14 Νο­εμ­βρί­ου 2015

link

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s